Afskrift fra, Lærer ved Smidstrup Skole, Peder Jensen's bog fra 1882, "Optegnelse fra Snesere Sogn" på side 271.

 

- Magnus Stobbe født i Glyckstad i Holsten. Han deserterede som Barn fra Forældrene og blev senere opdraget af General Ewald, der tog sig af ham og lod ham lære Musikken; han blev også uddannet til gymnastiklærer og var som Underofficer med til at træffe fjenden i Holsten, deltog i slaget ved Sehested 1813 og kom til Danmark efter Freden 1814, hvor han ansattes som Trompeter ved Uhlanerne i Kjøge. Der blev han forlovet med en Datter af den rige Møller Ole Andersen i Kjøge, der ramtes af en kanonkugle fra Englænderne i Slaget ved Kjøge 1807, just som han kom ud i sin gangdør for at se på Slaget - og døde på Stedet. - Ved Forpagtningskontrakt af 1/12 1815 forpagtede han Møllen på 50 Aar mod an aarlig Afgift af den på 100 Rd. og af Jorden paa 50 Rd. - Han skulle modtage Møllen i den Stand den fandtes - halvdelen af denne var nedfalden og Beboelsen ubrugelig - forpligtige sig til at opføre 15 Fag nyt Hus på et bekvemt Sted og der indrette Vandmølle med 2 Kværne, forene Hestemøllen med Vandmøllen og begynde Bygning straks i Foraaret 1816. Mølleriet hævede sig betydeligt i hans tid, og Møller Stobbe blev en anset Mand. -